کتاب کوچک فلسفه: گرگوری برگمن

فلسفه به زبان سلیس...

درباره کتاب:

خواندن کتاب‌های فلسفی به‌دلیل متن‌های پیچیده و وجود نظریات متعدد و همچنین تنوع بسیار زیاد فیلسوفان و اندیشه‌هایشان به‌طور اساسی کار بسیار دشواری است، به این دلیل برای افرادی که می‌خواهند خواندن کتب فلسفی را آغاز کنند خواندن چند کتاب فلسفی که به زبانی ساده نوشته شده باشد بسیار ضروری است. کتاب کوچک فلسفه یکی از این کتاب‌هاست؛ چرا که بسیار ساده و شیرین موضوعات فلسفی را توضیح داده است. گریگوری برگمن در کتاب کوچک فلسفه با بررسیِ زندگی و اندیشه‌ی فیلسوفان بزرگِ دو هزار سال گذشته، پیشینه ایده‌های آن ها را بررسی می‌کند. کتاب کوچک فلسفه شامل بیست و چهار فصل است که هر فصل شامل شرح مختصری از زندگی یک فیلسوف و بحث مختصری درباره ایده‌های اصلی اوست. این کتاب آراء فیلسوفان بزرگ را از دوره فلسفه یونانی، یعنی تالس و پیش سقراطیان، تا عصر حاضر به خودمانی‌ترین و ساده‌ترین زبان شرح می‌دهد و جملات بکر هر فیلسوف در پایان بخش مربوط به آن فیلسوف آورده است. برای کسانی که تازه با فلسفه آشنا شده‌اند این کتاب می‌تواند بسیار مفید باشد. «کتابی که خواندنش برای فلسفه دوستانِ فلسفه نخوانده، حکم خواندن سنجش خرد ناب برای فلسفه دوستان فلسفه خوانده را دارد!» نویسنده در این کتاب به منظور کمک به خواننده در متمایز کردن فیلسوف‌ها از یکدیگر از استعاره مکررِ بِسی‌گاوه بهره برده است. این کتاب توسط نشر آمه به چاپ رسیده است.

از متن کتاب

«فلسفه صرفاً نگرشی نسبت به زندگی نیست بلکه یکی از شاخه‌های خاص معارف بشری است، که از اشتیاق به کشف ماهیت چیزها ناشی شده است. فلسفه به ما یاد می‌دهد که چگونه فکر کنیم. فیلسوفان نه تنها به ما می‌گویندکه به چه چیزی فکر کنیم، بلکه به ما یاد می‌دهند که چگونه بیندیشیم.»

«اگر چه جان استورات میل از یاران مکتب اصالت فایده است اما او بر کیفیت لذت و رنج به عنوان معیاری برای تعیین خوبی تاکید دارد. میل در قالب جمله مشهورش می‌گوید: بهتر است انسانی ارضا نشده باشیم تا خوکی ارضا شده. در بینش میل هم کیفیت و هم کمیتِ لذت تعیین کننده‌اند.»

بدون نظر

نظر دادن