شازده احتجاب: هوشنگ گلشیری

روایت گذشته برای نسل مدرن...

شازده احتجاب

شازده احتجاب

هوشنگ گلشیری
هوشنگ گلشیری

هوشنگ گلشیری در شازده احتجاب از پس قاب عکس‌ها روایت می کند. از دنیای پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها. تمام داستان در یک شب می‌گذرد. همان شب که شازده با پیچ جاده می‌پیچد و در سایه روشن درختان چهره غلام حلقه به گوش خود را می‌بیند. همان شب که فخری صدای سرفه خش‌دار شازده را بلندتر از همیشه می‌شنود. همان شب که شازده روی صندلی راحتی‌اش لم می‌دهد. تب کرده صدایش به سختی بالا می‌آید و خیره می‌شود به قاب عکس‌ها و آدم‌های پشت‌شان. داستان در قالب جریان سیال ذهن نگاشته شده است

هوشنگ گلشیری با هنرمندی تمام زمان و مکان را در هم می‌آمیزد. در حقیقت تمام مدت روایت به ۱۰ ساعت نمی‌کشد و در همین ۱۰ ساعت تمام زیر و بم خاندان قجری شازده را به پیش چشم می‌آورد. شازده احتجاب» بی‌شک قویترین داستان جریان سیال ذهن در تاریخ ادبیات ایران است. حکایت شاهزاده‌ای قجری است که در زمان پهلوی اول و بعد از انحطاط سلسله قاجار بر سر زندگی خود قمار می‌کند. اولین چاپ این اثر به سال ۱۳۴۸ باز می‌گردد و تا به حال بیش از ۱۶ بار تجدید چاپ شده است. گفتنی است شازده احتجاب به زبان‌های فرانسه و انگلیسی نیز به چاپ رسیده است.

بدون نظر

نظر دادن